Landschap, Natuur

Het landschap en haar natuurlijke bewoners

Lees hier alle bijzonderheden van Nationaal Park De Alde Feanen. Over de verschillende planten, vissoorten en de ruim 100 soorten vogels.

Water
In sloten, petgaten en plassen leven wel twintig vissoorten. En waar vis is, zijn vogels! Zoals de zeldzame roerdomp. Voor de bedreigde zwarte stern heeft natuurbeheerder It Fryske Gea speciale broedvlotjes gemaakt. En de laatste jaren voelt ook de otter zich weer thuis in ons water.

Moerasbos
Zwarte els en heerlijk geurende gagel zijn kenmerkende soorten in moerasbos. Ook vind je er ontelbaar veel paddenstoelen, insecten en broedvogels, zoals de havik en grote bonte specht en een grote aalscholverkolonie van zo’n 200 paar. Ook reeën en boommarters vertoeven hier graag.

Rietland
Brede rietkragen zijn fantastische plekken voor vissen om te schuilen, te paaien en
op te groeien. Vogels als baardman, kleine karekiet en rietgors eten en broeden hier.

Bijzondere flora
Nationaal Park De Alde Feanen is door specifiek beheer een gebied waar kwetsbare en bedreigde plantensoorten kunnen bestaan. Zo groeien Spaanse ruiter en de door zijn kleur zo kenmerkende blauwe zegge in de blauwgraslanden van de Wyldlannen. Op de dotterbloemhooilanden, zie je – de naam verklapt het al – de gewone dotterbloem, maar ook kale jonker en echte koekoeksbloem.

 

Weidevogels
De Wyldlannen is in de lente één van de drukst bezochte slaapplaatsen van grutto’s en andere steltlopers na hun lange vlucht vanuit Afrika. Soms zitten de grutto’s hier met vijfduizend tegelijk! En natuurlijk zijn de natte graslanden in deze regio ook populair als broedplek voor weidevogels zoals kievit en veldleeuwerik.

Zeearend
Sinds 2017 broedt hier een paartje zeearenden. Deze imposante roofvogels (bijnaam: vliegende deur) zijn graag in waterrijk gebied, omdat ze vis en watervogels eten. Die vinden ze hier genoeg! Net als stevige bomen om hun nest in te bouwen.
Wil je meer weten over de zeearend of de nestcam volgen, kijk dan hier!